Informacja o przekształceniu

Wrocław, dn. 12 grudnia 2017 r.

 

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki LEMITOR OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017 r. nastąpiło przekształcenie spółki LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.

W dniu tym nastąpił wpis przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) spółce komandytowej przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa pozostaje także podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostali wspólnikami spółki komandytowej. Podkreślenia wymaga, że przekształcenie LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę komandytową LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu skutkuje jedynie zmianą formy prawnej w jakiej działała dotychczas LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Wszelkie oferty i zamówienia składane powinny być na rzecz LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów. Przekształcona spółka komandytowa pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego.

Zmianie uległ jedynie numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

 

Aktualne dane spółki są następujące:

LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

w obrocie handlowym dopuszczany będzie skrót: LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA sp. z o.o. sp.k.

ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław

NIP 8951796072, REGON 932930170, KRS 0000708209