Miasta

Miasto - ikona

Oferta dla miast to złożona kategoria usług obejmująca badania, dokumentację i doradztwo ochrony środowiska służące wsparciu administracji lokalnej (oraz innych podmiotów świadczących usługi publiczne) na wszystkich etapach ich działalności.

Zakres wykonywanych opracowań odpowiada wymaganiom właściwych przepisów prawa jednak zawsze może zostać zmodyfikowany i rozszerzony zgodnie z indywidualnie zdefiniowanymi oczekiwaniami odbiorcy.

Sporządzane dla miast (a także dla gmin i powiatów) dokumentacje obejmują w szczególności:

 • strategie i programy ochrony środowiska
 • programy gospodarki odpadami i programy ochrony przed hałasem
 • mapy akustyczne miast
 • plany adaptacji do zmian klimatu
 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • plany zaopatrzenia w energię

Na potrzeby planowanych lub istniejących inwestycji infrastruktury służącej mieszkańcom oferujemy:

 • przeglądy ekologiczne
 • analizy porealizacyjne (np. dróg)
 • projekty obszarów ograniczonego użytkowania
 • kompleksowe opracowania monitoringowe (np. składowisk odpadów)

Opracowania wykonywane są przez wykwalifikowanych ekspertów Pracowni Konsultingowej posiadających duże kompetencje również odnośnie udziału w publicznych konsultacjach przedkładanych dokumentów.  Jest to szczególnie istotne np. w przypadku realizacji opracowań o charakterze planistycznym w procedurze uchwalania których szeroki udział społeczeństwa jest wymagany.

Wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier realizujemy również projekt związany z adaptacją do zmian klimatu w miastach. Celem projektu jest pomoc miastom Europy Środkowej w skutecznym radzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu, w szczególności z ciągle rosnącymi falami upałów i przegrzewaniem się miast, poprzez poprawę zielonej infrastruktury - zieleni we wszystkich jej formach i możliwych lokalizacjach.

Na każdym etapie opracowania dokumentacji, jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, zespół projektowy liczyć może na wsparcie Laboratorium Badawczego LEMITOR. Ogranicza to koszty i czas realizacji zadania w sytuacji kiedy niezbędnym okazuje się np. określenie  stanu powietrza, emisji hałasu czy jakości wód i gleb analizowanego terenu.

Dopełnieniem kompleksowej oferty są usługi oferowane przez Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR obejmujące zarówno pobieranie próbek, pomiary terenowe jak i szeroki zakres analiz laboratoryjnych w następujących obszarach:

 • wody i ścieki
 • osady ściekowe, gleby i odpady
 • emisja i imisja w powietrzu
 • hałas i drgania

Pracownia Konsultingowa LEMITOR posiadaja certyfikat ISO9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz certyfikat zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001 a Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO17025 (certyfikat akredytacji AB912).
 

Do kogo w szczególności kierujemy naszą ofertę?

 • jednostki administracji lokalnej
 • podmioty świadczące usługi publiczne
 • wszelkie inne podmioty (osoby prawne lub fizyczne) zainteresowane wsparciem w zakresie ochrony środowiska wymagającym uwzględnienia złożonego charakteru obszarów zamieszkałych


Dowiedz się więcej o zakresie naszych usług!