Dofinansowania UE

W zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych prowadzenie zwykłej działalności biznesowej często okazuje się niewystarczające by zapewnić rozwój czy chociażby utrzymanie pozycji przedsiębiorstwa. Nieustannie poszukujemy więc nowych możliwości rozwoju i rozwiązań, które pomogą nam nimi podążać. Korzystamy w tym celu również ze środków dofinansowanych przez Unię Europejską, które niejednokrotnie pozwoliły nam zrealizować nasze pomysły rozwojowe.

 

WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI - BONY NA CYFRYZACJĘ [6.2]
Przedsiębiorstwo Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp. k. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.
Tytuł projektu: „Cyfryzacja przedsiębiorstwa Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o Sp.k.”
Cele projektu: Celem projektu jest cyfryzacja przedsiębiorstwa Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie innowacji procesowej zw. z wprowadzeniem do działalności przedsiębiorstwa oprogramowania do zdalnego świadczenia usług doradztwa i monitoringu środowiska.
Planowane efekty: Efektem projektu będzie oprogramowanie do zdalnego świadczenia usług doradztwa i monitoringu środowiska w zakresie wymiany danych, informacji i dokumentacji specjalistycznej pomiędzy firmą Lemitor, a jej klientami oraz niezależnymi ekspertami i konsultantami ochrony środowiska. Realizacja projektu pozwoli wzmocnić odporność przedsiębiorstwa na dalszy rozwój pandemii lub uodpornić przedsiębiorstwo na wypadek kolejnych podobnych kryzysów. Wdrożenie oprogramowania pozwalającego na automatyzację, przyspieszenie i usystematyzowanie procesów w przedsiębiorstwie, stanowi realną odpowiedź na sytuację epidemiczną i jej wpływ na działalność firmy.
Wartość projektu: 291 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 247 690,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Fundusze europejskie MSP

 

INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA [1.2.1]

Nazwa Beneficjenta: Lemitor Ochrona Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania Dynamicznej Mapy Hałasu i Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza
Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypu geoportalu, który będzie przedstawiał dynamiczną mapę stanu środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu w czasie rzeczywistym.
Kwota dofinansowania: 1349351,41 PLN

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Fundusze europejskie 1

 

 

DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW [1.4.1A]
Nazwa Beneficjenta: Lemitor Ochrona Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Tytuł projektu: Opracowanie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej dla firmy Lemitor Ochrona Środowiska sp. z o.o.
Cele projektu: Głównym celem Projektu jest zwiększenie rentowności i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej Beneficjenta poprzez stworzenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację jego aktywów, a także, w dalszym horyzoncie czasowym, poprzez wdrożenie opracowanej strategii.
Planowane efekty: (1) stworzenie 1 długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej, (2) podpisanie 1 kontraktu handlowego zagranicznego w 2018 r.
Wartość projektu: 49200,00 PLN
Kwota dofinansowania: 34000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach działania 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałania 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny, schematu 1.4.1A Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP.

Fundusze europejskie 1

 

 

PASZPORT DO EKSPORTU [6.1]
Nazwa Beneficjenta: Lemitor Ochrona Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu usług firmy LEMITOR Ochrona Środowiska sp. z o.o.
Okres realizacji: 1.05.2014 – 31.12.2015
Wartość projektu: 237500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 178750,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

Fundusze europejskie 2

 

 

DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MSP [1.1.A2]
Nazwa Beneficjenta: Lemitor Ochrona Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Uruchomienie przez LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. innowacyjnej usługi przeprowadzania badań porównawczych w zakresie pomiarów emisji gazów odlotowych.

Projekt realizowany w ramach schematu 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Fundusze europejskie 1

 

 

DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MSP [1.1.A1]
Nazwa Beneficjenta: Lemitor Ochrona Środowiska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnego oprogramowania do zarządzania środowiskiem stanowiącego nowatorski pomysł Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach schematu 1.1.A1 Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Fundusze europejskie 1