Strategia ochrony środowiska w różnego rodzaju miejscowościach

Strategie ochrony środowiska, plany i programy

Plany i programy z zakresu ochrony środowiska są dokumentami o charakterze strategicznym. Najczęściej tworzone są dla obszaru całych miast, gmin, powiatów, województw lub regionów wydzielonych w oparciu o inne kryteria. Obejmują one zarówno diagnozę stanu aktualnego, jak również wskazanie prognoz rozwoju danych zjawisk, a także wskazują sugerowane działania zmierzające do zapewnienia stanu oczekiwanego.

Konieczność sporządzenia odpowiedniego planu lub programu wynika najczęściej z obowiązków jakie na dany szczebel administracji nakładają przepisy prawa. W takim przypadku utworzony plan lub program staje się docelowo obowiązującym lokalnie aktem prawnym. Zdarza się również, że opracowanie takich planów (lub programów) wynika z polityki i aspiracji włodarzy danego regionu i podejmowane jest dobrowolnie, w celu zapewnienia długofalowej i spójnej polityki w danym obszarze zagadnień ochrony przyrody w Polsce.

Planowanie i programowanie dotyczy w końcu również wszelkiego rodzaju innych jednostek lub podmiotów, które zobligowane są do ich tworzenia lub najzwyczajniej są zainteresowane ich utworzeniem na własne potrzeby.

 
Ofertę kierujemy do administracji wszystkich szczebli zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Usługi obejmują szerokie spektrum planów i programów, z których najbardziej typowe to:

  • plany gospodarki niskoemisyjnej
  • plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
  • plany gospodarki odpadami
  • sposoby ochrony przyrody
  • programy ochrony środowiska
  • programy ochrony powietrza
  • programy ochrony przed hałasem

 

Istnieje możliwość upoważnienia przedstawiciela firmy LEMITOR  do reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w związku z zatwierdzeniem danego planu lub programu (o ile obowiązek ten występuje). Oznacza to mniejszą uciążliwość dla Klienta.

Dzięki wielu latom zbieranych doświadczeń, specjaliści Pracowni Konsultingowej LEMITOR zapewniają realizację usługi na wysokim poziomie. Usługa ma charakter kompleksowy i obejmować może również aktywny udział w konsultacjach społecznych (udział w spotkaniach z zainteresowanymi stronami).

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.