Niebo - pomiary zanieczyszczeń powietrza

Pomiar zanieczyszczeń powietrza

Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz akredytowanych pomiarów emisji do powietrza oraz imisji w powietrzu. Usługi realizowane są przez doświadczony zespół z wykorzystaniem różnorodnych metod adekwatnych do danego zlecenia, np. aspiracyjnej, elektrochemicznej czy spektrofotometrycznej.

 

Usługa realizowana jest w ustalonym i dogodnym dla każdej ze stron terminie.

Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju!

 

Naszym celem zawsze jest uzyskanie dokładnej i precyzyjnej informacji o wielkości zanieczyszczenia, dlatego też każdorazowo usługa obejmuje monitoring jakości powietrza w Polsce, obejmujący następujące etapy o istotnym znaczeniu:

PRZYGOTOWANIE

Po otrzymaniu zlecenia kontaktujemy się, aby ustalić warunki techniczne wykonania pomiaru oraz oczekiwania co do wymogów formalnych, zgodnie z którymi badanie ma być przeprowadzone.

W razie potrzeby służymy radą i pomocą, a jeśli to niezbędne - zaoferujemy również przygotowanie miejsca pomiaru poprzez montaż króćców pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalamy termin dogodny dla każdej ze strony i przyjeżdżamy!

POMIAR

W uzgodnionym terminie stawiamy się w wyznaczonym miejscu i wtedy realizujemy pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza. Niektóre z parametrów mierzone są bezpośrednio na miejscu, a do dalszej analizy laboratoryjnej pobierane są również próbki gazów odlotowych (emisja) lub powietrza (imisja).

Doświadczona ekipa pomiarowa - jeśli jest to wymagane - posiada odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie do pracy na wysokości.

ANALIZA LABORATORYJNA

Pobrana próbka transportowana jest do laboratorium w ściśle określonych warunkach. Analiza laboratoryjna próbki przeprowadzana jest przez Laboratorium Badawcze LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., co zapewnia optymalizację kosztów i czasu wykonania usługi. Po przeprowadzeniu analizy i sprawdzeniu sporządzane jest sprawozdanie przekazywane Klientowi.

 

Zakres wykonywanych pomiarów obejmuje m.in.

  • przepływ

  • stężenie i emisja SO2, CO, CO2, NO2, O2

  • stężenie pyłów w emisji i imisji

  • oznaczanie zawartości metali w pyle i powietrzu

  • stężenie amoniaku, chloru, chlorowodoru, kwasu siarkowego, formaldehydu, izocyjanianów (MDI, TDI), siarkowodoru, fluoru i fluorków w powietrzu i gazach odlotowych

  • oznaczanie związków organicznych w powietrzu i gazach odlotowych

  • oznaczanie zawartości LZO (Lotnych Związków Organicznych) w gazach odlotowych (jako TOC)

  • określenie stężenia CH4, CO2 i O2 w gazach składowiskowych

 

Przykłady związków organicznych oznaczanych w próbkach powietrza przez Laboratorium Badawcze

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Kwas octowy

Butyloglikol

Aceton

Heksan

Akroleina

Izobutanol

Alkohol diacetonowy

Izopropanol

Benzen

MIBK

n-butanol

Mezytylen

Octan butylu

Metakrylan metylu

Kumen

Metanol

Cykloheksan

Octan metylu

Cykloheksanol

Pentan

Cykloheksanon

Fenol

Dichlorometan

Ftalany

Epichlorohydryna

Propylobenzen

Etanol

Styren

Octan etylu

Toluen

Metyloetyloketon

Trimetylobenzen

Etylobenzen

Ksylen

Octan winylu

Weglowodory

 

Przykłady metali oznaczanych w próbkach powietrza przez Laboratorium Badawcze

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Ag Srebro

K Potas

As Arsen

Mg Magnez

Bi Bizmut

Mn Mangan

Cd Kadm

Ni Nikiel

Co Kobalt

Pb Ołów

Cr Chrom

Sn Cyna

Cu Miedź

V Wanad

Fe Żelazo

Zn Cynk

Usługi świadczone są przez Laboratorium Badawcze LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. akredytowane zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem akredytacji AB 912 co pozwoli poznać dokładnej aktualny obszar akredytowanych pomiarów i badań.

Po wcześniejszych uzgodnieniach istnieje możliwość oznaczenia innych związków w pobranych próbkach. LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. współpracuje z szeregiem uznanych i sprawdzonych akredytowanych laboratoriów badawczych co umożliwia nam zaoferowanie Państwu kompleksowej oferty obejmującej nawet bardzo specyficzne oznaczenia.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.