LIFE TreeCheck

 

 

Zmiany klimatu są uważane za jedno z największych wyzwań XXI wieku, których wpływ na sposób życia, a także na całe ekosystemy, jest już widoczny. Szczególnie zagrożone zmianami klimatu są miasta, które ze względu na dużą gęstość zaludnienia i koncentrację działalności gospodarczej silnie narażone są na działanie wzrostu temperatur i zmian rozkładu opadów atmosferycznych. Infrastruktura miejska o wysokiej gęstości powoduje podniesienie temperatury miasta w porównaniu do jego otoczenia, co znane jest jako zjawisko miejskiej wyspy ciepła (MWC); potęguje to skutki zmian klimatu, szczególnie w czasie fal upałów i letnich miesięcy.

 

Projekt LIFE TreeCheck (LTCH) koncentruje się na zielonej infrastrukturze, minimalizującej efekt miejskiej wyspy ciepła. Projekt koordynowany jest przez stowarzyszenie Nadace Partnerství oraz partnerów stowarzyszonych: Karpacki Instytut Rozwoju (Karpatský rozvojový institut) ze Słowacji, Instytut Badań nad Zmianami Globalnymi Czeskiej Akademii Nauk (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR), SAFE TREES, Ökotárs Alapítvány z Węgier oraz firmy EKOTOXA (Czechy) i LEMITOR Ochrona Środowiska (Polska). LTCH realizowany jest jako wspólny projekt w miastach Europy Środkowej - w Czechach (Praga, Brno, Ostrawa, Pilzno), na Słowacji (Koszyce, Preszów), w Polsce (Wałbrzych) i na Węgrzech (Budapeszt).

 

 

Głównym celem LTCH jest zmniejszenie efektu MWC dzięki zwiększeniu wydajności i skuteczności procesów planowania i podejmowania decyzji związanych z zieloną infrastrukturą. Cel ten będzie osiągnięty poprzez rozwój i stosowanie narzędzi zarządzania klimatem, zwiększenie kompetencji lokalnych władz publicznych, zaangażowanie zainteresowanych stron oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat MWC i dostępnych opcji łagodzących zmiany klimatu. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie świadomości i kompetencji włodarzy miast obszaru Europy Środkowej, planistów miejskich i zarządców zieli miejskiej w zakresie pozytywnego wpływu udoskonalonego planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą. Skuteczna realizacja założeń projektu umożliwi w znacznym stopniu zapobieganie efektowi MWC – z korzyścią dla obywateli i środowiska miejskiego, a także zwiększenie świadomości i aktywne zaangażowanie mieszkańców w odniesieniu do zielonej infrastruktury miejskiej.

 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez szereg działań. Pierwsza grupa działań obejmuje strategię komunikacji, która pomoże zidentyfikować odpowiednich interesariuszy i dostarczy najbardziej aktualne wyniki analizy stanu sytuacji. Druga grupa jest skierowana do władz miejskich i obejmuje oprogramowanie LIFE TreeCheck Pro oraz przewodnik metodologiczny, które zapewnią wsparcie podczas przygotowywania planów inwestycyjnych i zagospodarowania przestrzennego. Kolejna grupa działań skierowana jest do mieszkańców miast poprzez podnoszenie ich świadomości oraz przygotowanie mobilnej aplikacji TreeCheck, angażującej obywateli w monitorowanie i utrzymanie zielonej infrastruktury. Inne aktywności obejmują również działania szkoleniowe, takie jak wykłady, spotkania i dyskusje lub warsztaty, transfer wiedzy i zwielokrotnienie rezultatów projektu jak również aktywności związane z monitorowaniem i oceną korzyści projektu oraz wdrażania strategii komunikacji i rozpowszechniania projektu.

 

Oczekuje się, że działania te pozwolą osiągnąć cele projektu oraz przyczynią się do zwiększenia zgodności i egzekwowania europejskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych w Europie Środkowej. W ramach projektu zaplanowano opracowanie i wdrożenie konkretnych działań w zakresie zarządzania, nowych narzędzi dla decydentów i specjalistów dla wzmocnienia planowania, realizacji i zarządzania zieloną infrastrukturą miejską oraz narzędzi zwiększających zaangażowanie mieszkańców, ich udział oraz wywołujących zmiany zachowań wśród obywateli Europy Środkowej.

 

 

Dowiedz się więcej!

Dodatkowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie projektu, dostępnej pod adresem www.lifetreecheck.eu

Bieżące informacje dostępne są także na portalu Facebook oraz Tweeter.

Projekt LIFE TreeCheck otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej z programu LIFE