Informacja o przekształceniu

Informacja o przeksztalceniu

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017 r. nastąpiło przekształcenie spółki LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. W dniu tym nastąpił wpis przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów. Przekształcona spółka komandytowa pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Dalsze informacje dostepne są na dedykowanej podstronie.